מכרז פומבי לביצוע שיפוץ באודיטוריום

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 ("המרכז")

מודיע בזאת על עריכת מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע שיפוץ באודיטוריום

 1. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע שיפוץ באודיטוריום המהווה אגף בבניין המוזיאון, ואשר הינו חלל תת-קרקעי, הנמצא באתר המזמינה שברח' זלמן שרגאי 5, ירושלים (להלן: "אתר העבודה" או "המכרז", לפי העניין), וזאת בהתאם למפורט בתוכניות, מפרטים וכתב כמויות המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז (להלן: "העבודות").
 2. העבודות יבוצעו בתוך תקופה של 120 ימים קלנדריים מיום מתן צו התחלת עבודה. התוכניות לביצוע יימסרו בסמוך לאחר מתן צו התחלת העבודות.
 3. תנאי סף להגשת הצעות:
  רשאי להשתתף במכרז מציע העונה בעצמו, במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף המפורטים להלן, הצעה שאינה עומדת בתנאי סף תיפסל.
  1. מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין. אם המציע עוסק מורשה, צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו.
   מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' מציעים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של מציע/תאגיד אחר.
  2. המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976 , וכן על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי החוק הנ"ל ולחתום על תצהיר המצ"ב כנספח ב' למסמכי המכרז.
  3. המציע הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לביצוע עבודות, בעל סיווג ג' 1 ומעלה בענף 100 לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סוג קבלנים רשומים) . התשמ"ח - 1988
  4. המציע השלים לפחות פרויקט שיפוצים אחד של מבנה ציבור, מאז שנת 2015 ועד מועד הגשת הצעתו במכרז זה, ואשר הינו בהיקף כספי של לפחות ₪2,000,000 ללא מע"מ;
   או לחילופין:
   המציע השלים לפחות שלושה פרויקטי שיפוצים של מבני ציבור, מאז שנת 2015 ועד מועד הגשת הצעתו במכרז זה, ואשר כל אחד מ 3- הפרויקטים הינו בהיקף כספי של לפחות 500,000 ₪ ללא מע"מ;
   מובהר בזאת כי פרויקטים כנ"ל שביצועם לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה במכרז זה לא ייחשבו כפרויקטים אשר הושלמו לצורך עמידה בתנאי זה.
   להוכחת האמור בסעיף זה ימלא המציע תצהיר בדבר ניסיונו כמפורט בנספח ב' 1 למסמכי המכרז.
  5. המציע השלים לפחות פרויקט אחד, מאז שנת 2015 ועד מועד הגשת הצעתו במכרז זה, במסגרתו ביצע רצפות בטון מוחלק בשטח של לפחות 65 מ"ר;
   או לחילופין:
   המציע השלים לפחות שלושה פרויקטים, מאז שנת 2015 ועד מועד הגשת הצעתו במכרז זה, ואשר במסגרת כל אחד מהם הוא ביצע רצפות בטון מוחלק בשטח של לפחות 30 מ"ר.
   מובהר בזאת כי פרויקטים כנ"ל שביצועם לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה במכרז זה לא ייחשבו כפרויקטים אשר הושלמו לצורך עמידה בתנאי זה.
   להוכחת האמור בסעיף זה ימלא המציע תצהיר בדבר ניסיונו כמפורט בנספח ב' 1 למסמכי המכרז.
  6. המציע השלים לפחות שלושה פרויקטים, מאז שנת 2015 ועד מועד הגשת הצעתו במכרז זה, ואשר במסגרת כל אחד מהם ביצע תקרות גבס אקוסטי מחורר אשר התקרה לא פריקה בשטח של לפחות 75 מ"ר.
   מובהר בזאת כי פרויקטים כנ"ל שביצועם לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה במכרז זה לא ייחשבו כפרויקטים אשר הושלמו לצורך עמידה בתנאי זה.
   להוכחת האמור בסעיף זה ימלא המציע תצהיר בדבר ניסיונו כמפורט בנספח ב' 1 למסמכי המכרז.
  7. המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על סך של 10,000 ש"ח בהתאם לנדרש בסעיף 16 להזמנה למכרז.
  8. המציע או נציג מורשה מטעמו נטל חלק בסיור הקבלנים שפרטיו בסעיף 15 להזמנה למכרז;
  9. על המציע לצרף להצעתו את פרוטוקול שאלות ההבהרה וכן פרוטוקול סיור קבלנים, ככל שהופצו בידי המזמינה, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה אצלו.
 4. ניהול מו"מ: המזמינה תהא רשאית, אך אינה חייבת, להכריז על ה הצעה אשר תקבל את מירב הנקודות בסיכום של ניקוד האיכות וניקוד הצעת המחיר וניקוד טיב התוכניות המוצעות כהצעה זוכה, וכן היא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על ניהול מו"מ בהתאם לסעיף 'משא ומתן' בהזמנה למכרז.
 5. המקום להגשת הצעות: את הצעת המציע יש להכניס למעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז פומבי לביצוע שיפוץ אודיטוריום" ולשלשל המעטפה לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד המנהלה שבקומה השניה שברחוב זלמן שרגאי 5, ירושלים, כשהיא סגורה וחתומה.
 6. המועד אחרון להגשת הצעות: יום 17.04.2019 עד השעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת המכרז

לחצו כאן להורדת קובץ ZIP המכיל את המכרז המלא, נספחים, שרטוטים ומידע טכני נוסף. שימו לב: משקל הקובץ עולה על 40 מ"ב