מכרז פומבי לרכישת ציוד מולטימדיה

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 ("המרכז")

מודיע בזאת על עריכת מכרז פומבי לרכישת ציוד מולטימדיה

 1. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי להגשת הצעות לאספקת והתקנת ציוד מולטימדיה ומתן שירות ואחריות למשך 24 חודשים כמפורט במפרטים הטכניים המצ"ב כנספח א'1 (ציוד אודיו וידאו לאודיטוריום) ונספח א'2 (ציוד אודיו וידאו למודל), ובמפרט השירותים המצ"ב כנספח א'3 למסמכי המכרז (להלן: "הציוד" או "השירותים", לפי העניין), וכמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.
 2. תנאי סף להגשת הצעות:
  רשאי להשתתף במכרז מציע העונה בעצמו, במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף המפורטים להלן, הצעה שאינה עומדת בתנאי סף תיפסל.
  1. מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין.
   אם המציע עוסק מורשה, צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו.
   מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' מציעים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של מציע/תאגיד אחר.
  2. המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976.
   להוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי החוק הנ"ל ולחתום על תצהיר המצ"ב כנספח ב' למסמכי המכרז.
  3. המציע השלים במהלך השנים 2017 עד 2019 לפחות 3 פרויקטים במסגרתם סיפק והתקין ציוד מולטימדיה בסך של לפחות 160 אש"ח (לא כולל מע"מ) לכל פרויקט.
   להוכחת עמידה בתנאי סף זה המציע ימלא פרטים המעידים על עמידתו בתנאי סף זה על גבי נספח ג' למסמכי המכרז.
  4. למציע מחזור כספי שנתי שלא יפחת מ-640,000 ₪ (לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו- 2019.
   להוכחת עמידה בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח בדבר היקף המחזור השנתי בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד' למסמכי המכרז.
  5. המציע או גורם מורשה מטעמו השתתף בסיור מציעים שייערך ביום 2.2.2020 בשעה 10:00 כמפורט בסעיף 7 במסמכי המכרז.
 3. ניהול מו"מ: ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל הליך תחרותי נוסף עם כל מציע שהצעתו עומדת בכל דרישות מכרז זה, בהתאם לאמור בהזמנה למכרז ובהתאם להוראות חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 ותקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.
 4. המקום להגשת הצעות: את הצעת המציע יש להכניס למעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז לאספקת ציוד מולטימדיה" ולשלשל המעטפה לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד המנהלה שבקומה השניה שברחוב זלמן שרגאי 5, ירושלים, כשהיא סגורה וחתומה.
 5. המועד אחרון להגשת הצעות: יום 19.02.2020 עד השעה 12:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת המכרז

לחצו כאן להורדת קובץ ZIP המכיל את המכרז המלא, נספחים ועוד.