הזמנה להציע הצעות ליסינג - כלי רכב

מכרז 2/2020

 

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 (להלן: "המזמינה") מבקש לקבל הצעות לליסינג תפעולי עבור כלי רכב אחד (מבין 2 האפשרויות המפורטות להלן) אשר ישמש כרכב צמוד לבעל תפקיד בכיר במזמינה. על הרכבים להיות מסופקים על ידי המציע הזוכה בתוך 30 ימי עבודה מהודעת הזכייה ע"י המזמינה.

 

לחצו כאן להורדת מסמך המכרז המלא