מכרז לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ חדרי שירותים לקהל ביציע הקטן

 1. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ חדרי שירותים לקהל ביציע הקטן הנמצא באתר המרכז שברח' זלמן שרגאי 5, ירושלים (להלן: "אתר העבודה" או "המכרז", לפי העניין), וזאת בהתאם למפורט בתוכניות, מפרטים וכתב כמויות המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז (להלן: "העבודות").
 2. העבודות יבוצעו בתוך תקופה של 90 ימים קלנדריים ממועד חתימת ההסכם ע"י המרכז.
 3. תנאי סף להגשת הצעות:
  רשאי להשתתף במכרז מציע העונה בעצמו, במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף המפורטים להלן, והצעה שאינה עומדת בתנאי סף תיפסל.
  1. מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין.
   אם המציע עוסק מורשה, צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו.
   מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' מציעים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של מציע/תאגיד אחר.
  2. המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976.
  3. המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לביצוע עבודות, והינו בעל סיווג ג'1 ומעלה בענף ראשי בנייה 100 לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סוג קבלנים רשומים) התשמ"ח - 1988.
  4. מאז תחילת 2017 המציע בעל ניסיון בביצוע לפחות 3 פרויקטים של עבודות שיפוצים הכוללות מיזוג אויר ואינסטלציה במבני ציבור, אשר היקפו הכספי של כל פרויקט עמד על לפחות 500,000₪ (לא כולל מע"מ).
  5. למציע מחזור כספי שנתי שלא יפחת מ- 1,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו- 2019.
  6. המציע או גורם מורשה מטעמו השתתף בסיור מציעים אשר יערך מטעם המרכז ביום 29.11.2020 בשעה 10:00 כמפורט בסעיף 4 בהזמנה למכרז.
  7. המציע צירף להצעתו את פרוטוקול סיור מציעים ו/או פרוטוקול הבהרות, ככל שיפורסמו ע"י המרכז.
   דרכי הוכחת עמידה בתנאי הסף הנ"ל מפורטים בהזמנה למכרז.
 4. תנאי מתלה: מובהר כי חתימת המרכז על ההסכם עם המציע הזוכה תהא תלויה באישור תקציבי.
 5. הליך תחרותי נוסף: המרכז יהא רשאי, אך אינו חייב, להכריז על ההצעה אשר תקבל את מירב הנקודות בסיכום של ניקוד האיכות וניקוד הצעת המחיר וניקוד טיב התוכניות המוצעות כהצעה זוכה, וכן הוא רשאי, אך לא חייב, להחליט על ניהול הליך תחרותי נוסף בהתאם לסעיף 9 בהזמנה למכרז.
 6. הגשת הצעות: בשל מגבלות הקורונה, ניתן להגיש את ההצעות באחת משתי הדרכים הבאות:
  1. במעטפה שעליה יירשם "מכרז לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ – עבור גבעת התחמושת" בלבד, ללא ציון סימני זיהוי של המציע. את המעטפה יש לשלשל בפועל לתיבת המכרזים המוצבת במחלקת הגזברות, שבמתחם המרכז ברח' זלמן שרגאי 5, ירושלים, כשהיא סגורה וחתומה, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 ל-14:00.
  2. באמצעות הגשת קובץ לדוא"ל שכתובתו: lizi@g-h.org.il
 7. המועד אחרון להגשת הצעות: יום 10.12.2020 עד השעה 12:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת המכרז

לחצו כאן להורדת תוכניות של אינסטלציה ואוורור

לחצו כאן להורדת תוכניות וכתב כמויות של תכנון חשמל