המוזיאון פתוח כעתעמוד הביתעמוד הביתעמוד הביתעמוד הבית