מכרז: ביצוע עבודות גידור

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

מכרז פומבי 5/2021 - הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות גידור

 1. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות גידור במתחם המזמינה שברחוב זלמן שרגאי 5, ירושלים (להלן: "האתר")
 2. תקופת ההתקשרות: העבודות יבוצעו ע"י המציע הזוכה בתוך 75 עד 100 ימים קלנדריים ממועד חתימת ההסכם ע"י המזמינה, בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
 3. תנאי סף להגשת הצעות:
  רשאי להשתתף במכרז מציע העונה בעצמו, במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף המפורטים להלן, והצעה שאינה עומדת בתנאי סף תיפסל:
  1. מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין.
   אם המציע עוסק מורשה, צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו.
  2. המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976.
  3. המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לביצוע עבודות, והינו בעל סיווג א'1 ומעלה בענף 111 או בעל סיווג ג'1 ומעלה בענף 100* לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סוג קבלנים רשומים) התשמ"ח - 1988.
  4. מאז תחילת 2018 המציע בעל ניסיון בביצוע לפחות 3 פרויקטים עבור מוסדות ציבוריים בהם בוצעו עבודות גידור מוסדי בהיקף של 200 מ"ר לכל פרויקט.
  5. למציע מחזור כספי שנתי שלא יפחת מ- 1,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2018, 2019 ו- 2020.
  6. המציע או גורם מורשה מטעמו השתתף בסיור מציעים אשר יערך מטעם המזמין כמפורט בסעיף 4 להלן.
  7. המציע צירף להצעתו את פרוטוקול סיור מציעים ו/או פרוטוקול הבהרות, ככל שיפורסמו ע"י המזמין.
   הוכחת העמידה בתנאי הסף הנ"ל תהיה בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
 4. סיור קבלנים:
  סיור קבלנים באתר ייערך ביום 2 בדצמבר 2021 בשעה 10:00. נקודת המפגש: בעמדת השומר בכניסה לאתר המזמין ברח' זלמן שרגאי 5, ירושלים. על מנת להיכנס לאתר יש להציג תעודת תו ירוק או בדיקת קורונה שלילית מ 72 השעות טרם מועד הסיור.
  ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.
 5. מו"מ:
  ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על קיום מו"מ עם קבוצת מציעים סופית בהתאם למפורט בהזמנה למכרז.
 6. המקום להגשת הצעות:
  את הצעת המציע יש להכניס לתיבת המכרזים המוצבת במחלקת הגזברות, שבמתחם המזמין ברח' זלמן שרגאי 5, ירושלים, כשהיא סגורה וחתומה, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 ל-14:00, בהתאם להוראות המכרז.
 7. המועד החרון להגשת הצעות:
  15 בדצמבר 2021 עד השעה 12:00, בהתאם למפורט במסמכי המכרז. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.
 8. עיון במסמכי המכרז:
  לחצו כאן להורדת המכרז
  - נספח א - הנחיות כלליות לביצוע העבודות
 9. הודעות מטעם המזמין בקשר למכרז זה ו/או שינויים בהוראות המכרז ככל שיהיו, יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל.

 

* עדכון 29/11/2021:

המרכז מתכבד להודיע כי חל שינוי בתנאי הסף הקבוע בסעיף 3(ג) בהזמנה למכרז.

לפי הנוסח המקורי של תנאי הסף הקבוע בסעיף 3(ג) במכרז יכלו לגשת קבלנים אשר הינם בעלי סיווג א'1 ומעלה בענף 111 לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סוג קבלנים רשומים) התשמ"ח – 1988 ("התקנות").

כעת המרכז מבהיר כי יוכלו לגשת למכרז גם קבלנים בעלי סיווג ג'1 ומעלה בענף 100, כמפורט בסעיף 3(ג) בהזמנה למכרז במסמך המעודכן המצ"ב.

 

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת