מכרז פומבי: תיעוד והפקת סרטים

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 ("המרכז")

המזמינה מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי מס' 07/2023
למתן שירותי תיעוד והפקת סרטי ראיונות לפרויקט תיעוד לוחמי מלחמת ששת הימים

 1. מהות ההתקשרות:
  המציע הזוכה במסגרת הליך זה יידרש לספק למזמין שירותי תיעוד והפקת סרטי ראיונות לפרויקט תיעוד לוחמי מלחמת ששת הימים, בהתאם למפורט במפרט השירותים שמצורף להסכם נשוא פנייה זו (להלן: "השירותים"). מפרט השירותים יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.
 2. תקופת ההתקשרות: תהיה ממועד חתימת המזמין על ההסכם ועד לסיום ביצוע פרויקט ולהשלמת מכלול השירותים הכוללים בו - מובהר כי על המציע הזוכה להשלים את התיעוד תוך שנה לכל היותר מיום חתימת ההסכם ע"י המזמין.
 3. תנאי סף להגשת הצעות:
  רק מציע שימלא אחר כל התנאים שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו. הצעה שאינה עומדת בתנאי סף תיפסל:
  1. מציע שהוא תאגיד או שותפות רשומה כדין יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין. מציע שהוא עוסק מורשה יצרף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעתו.
  2. המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו – 1976 . להוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי החוק הנ"ל ולחתום על תצהיר המצ"ב כנספח ג' למסמכי המכרז
  3. על המציע או נציג מורשה מטעמו להשתתף במפגש מציעים אשר יתקיים באמצעות תוכנת 'זום' ביום 06/12/2023, בשעה 14:00, בלינק שיפורסם באתר המזמין
  4. על המציע לצרף מסמך תשובות שיינתנו לשאלות הבהרה, ככל שיפורסם ע"י המזמין, כאשר הוא חתום על ידו.
  מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר.
  לתשומת לב: על המציע לוודא כי המספר המזהה )לדוגמא: מס' ח"פ( בכל המסמכים המוגשים מטעמו )לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס וכד'( יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור / הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי- ההתאמה.
 4. מועד סיור מציעים:
  על המציע או נציג מורשה מטעמו להשתתף במפגש מציעים אשר יתקיים באמצעות תוכנת 'זום' ביום 06/12/2023 , בשעה 14:00 , בלינק שיפורסם באתר המזמין.
  יש להירשם לסיור מראש בדוא"ל: purchase@g-h.org.il.
 5. מועד אחרון לשליחת בקשות להבהרה: שאלות בנוגע לפניה זו ניתן להפנות בכתב אל: יעל זולוטרבסקי, באמצעות דוא"ל: purchase@g-h.org.il עד לתאריך 13/12/2023, בשעה 12:00. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו
 6. המקום להגשת הצעות: ההצעות יוגשו במעטפה שעליה יירשם "מכרז פומבי מס' 07/2023 למתן שירותי תיעוד והפקת סרטי ראיונות לפרויקט תיעוד לוחמי מלחמת ששת הימים" בלבד, ללא ציון סימני זיהוי של המציע. את המעטפה יש לשלשל בפועל לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי ההנהלה, שבמתחם המזמין ברח' זלמן שרגאי 5, ירושלים, כשהיא סגורה וחתומה, בימים א' ה' בין השעות - 09:00 ל-14:00.
 7. המועד אחרון להגשת הצעות: עד לתאריך 27/12/2023 , בשעה 14:00 . הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.
 8. מו"מ: המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על ניהול מו"מ עם קבוצת מציעים סופית מבין ההצעות הכשירות ובהתאם לסעיף 9 להזמנה למכרז.
 9. עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר זה. הודעות מטעם המרכז בקשר למכרז זה ו/או שינויים בהוראות המכרז ככל שיהיו, יפורסמו באתר.

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת המכרז

לחצו כאן להורדת קובץ Word - נספח א' מכרז 07/2023- טבלת פירוט ניסיון המציע

לחצו כאן להורדת מענה לשאלות הבהרה עבור מכרז 07/2023

מפגש מציעים נערך ב-zoom ביום רביעי 06/12/2023 בשעה 14:00.