מכרז פומבי: שיפוץ מבואה

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 ("המרכז")

מודיע בזאת על עריכת מכרז פומבי מס' 06/2022 - הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות בינוי, מסגרות, ריהוט ומיצבים במבואת הכניסה למתחם המרכז

 1. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות בינוי במבואה במתחם המזמין שברחוב זלמן שרגאי 5, ירושלים (להלן: "העבודה" או "הפרוייקט" או " האתר", לפי העניין). העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות מפרט טכני וכתב כמויות המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז. הפרויקט כולל בין היתר עבודות אבן, נגרות ומסגרות מורכבות/אמנותיות. העבודות יבוצעו ע"י המציע הזוכה בתוך 5 חודשים קלנדריים ממועד חתימת ההסכם ע"י המזמין.
 2. תנאי סף להגשת הצעות:

  רשאי להשתתף במכרז מציע העונה בעצמו, במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף המפורטים להלן, והצעה שאינה עומדת בתנאי סף תיפסל. מובהר כי בהתאם למפורט במסמכי המכרז. הפרויקט כולל בין היתר עבודות אבן, נגרות ומסגרות מורכבות/אמנותיות. מסיבה זו, המשתתפים במכרז יהיו רשאים להוכיח עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 3(5) למסמכי המכרז שלהלן בעצמם או באמצעות ספק משנה מטעמם, כמפורט שם.

  1. מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין.
   אם המציע עוסק מורשה, צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו.
   מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' מציעים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של מציע/תאגיד אחר.
  2. המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976.
   להוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי החוק הנ"ל ולחתום על תצהיר המצ"ב כנספח ב' למסמכי המכרז.
  3. המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לביצוע עבודות, והינו בעל סיווג ג' 1 ומעלה בענף ראשי בנייה 100 לפי תקנות רישום קבלנים לעבוד ות הנדסה בנאיות (סוג קבלנים רשומים) התשמ"ח - 1988.
   לצורך הוכחת האמור בתנאי סף זה, על המציע לצרף תעודה המעידה על רישום הקבלן ועל סיווג כנדרש.
  4. מאז תחילת 2019 המציע בעל ניסיון בביצוע לפחות 3 פרויקטים של עבודות בינוי הכוללות מערכות (חשמל ותקשורת, אביזרי בטיחות, תאורה, מיזוג, אינסטלציה), עבודות שילוט מורכבות (הבלטה/חיתוך אותיות/הדפסת משי), אשר היקפו הכספי של כל פרויקט עמד על לפחות 500,000₪ (לא כולל מע"מ). לצורך הוכחת האמור בתנאי סף זה, על המציע להצהיר על ניסיונו כאמור לעיל על גבי נספח ג' למסמכי המכרז.
  5. מאז תחילת 2019 המציע או ספק משנה מטעמו ביצע לפחות 3 עבודות אבן, נגרות ומסגרות מורכבות/אמנותיות, אשר היקפו הכספי של כל פרויקט עמד על לפחות 500,000 ₪ (לא כולל מע"מ). לצורך הוכחת האמור בתנאי סף זה, על המציע להצהיר על ניסיונו, או על ניסיון ספק המשנה מטעמו, כאמור לעיל על גבי נספח ג' למסמכי המכרז.
  6. למציע מחזור כספי שנתי שלא יפחת מ - 1,500,000 ₪ (לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2019, 2020 ו-2021 . להוכחת עמידה בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח בדבר היקף המחזור השנתי בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד' למסמכי המכרז.
  7. המציע או גורם מורשה מטעמו השתתף בסיור מציעים אשר יערך מטעם המזמין כמפורט בסעיף להלן.
  8. המציע צירף להצעתו את פרוטוקול סיור מציעים ו/או פרוטוקול הבהרות, ככל שיפורסמו ע"י המזמין.
 3. ניהול הליך תחרותי נוסף: ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל הליך תחרותי נוסף עם כל מציע שהצעתו עומדת בכל דרישות מכרז זה, בהתאם לאמור בהזמנה למכרז ובהתאם להוראות חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992 ותקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993.
 4. המקום להגשת הצעות: את הצעת המציע יש להכניס למעטפה סגורה עליה יירשם ""מכרז לביצוע עבודות בינוי במבואה במתחם גבעת התחמושת" בלבד, ללא ציון סימני זיהוי של המציע. את המעטפה יש לשלשל בפועל לתיבת המכרזים המוצבת במחלקת הגזברות, שבמתחם המזמין ברח' זלמן שרגאי 5, ירושלים, כשהיא סגורה וחתומה, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 ל-14:00.
 5. המועד אחרון להגשת הצעות: יום 30.11.2022 עד השעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת המכרז

לחצו כאן להורדת נספח א1-תוכנית למכרז מבנה הכניסה והמבואה גבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת נספח א2-מפרט ותכולה למכרז ביצוע של מבנה כניסה ומבואה גבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת נספח א3-כתב כמויות מבנה כניסה ומבואה גבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת נספח א4-נגרות מכרז מבנה הכניסה והמבואה גבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת נספח א5-מצגת ונספחים של מבנה הכניסה והמבואה גבעת התחמושת