מכרז פומבי: שירת רבים

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 ("המרכז")

מודיע בזאת על עריכת מכרז פומבי מס' 02/2023 למתן שירותי תכנון, הפקת וביצוע אירוע שירת רבים

 1. מהות ההתקשרות: המציעים במכרז זה מתבקשים להציע הצעות למתן שירותים הכוללים תכנון, הפקת וביצוע אירוע שירת רבים והכל בהתאם למפורט במפרט השירותים שמצורף להסכם נשוא פנייה זו (להלן: "השירותים"). מפרט השירותים יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.
 2. תקופת ההתקשרות: משך תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה מיום החתימה על ההסכם עם הזוכה ועד להשלמת השירותים המפורטים בנספח א' שמצורף למסמכי המכרז נשוא פניה זו. על הספק הזוכה להיות מוכן לביצוע השירותים באופן מיידי ממועד חתימת המזמין על ההסכם ההתקשרות המצ"ב כמסמך ג' למסמכי המכרז נשוא פניה זו.
 3. תנאי סף להגשת הצעות:
  רשאי להגיש הצעה מציע שימלא בעצמו אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר:
  1. המציע הינו (לחילופין):
   1. תאגיד או שותפות רשומה כדין. במקרה שכזה המציע יצרף להצעתו תעודת התאגדות, תדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין וכן מסמך אישור המציע בנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז נשוא פניה זו חתום ע"י המציע ומאושר כדין ע"י רו"ח/עו"ד. מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר.
   2. עוסק מורשה. במקרה שכזה המציע יצרף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעתו.
  2. על המציע להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו – 1976.
   להוכחת האמור בסעיף זה, המציע יצרף להצעתו אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות וכן תצהיר בנוסח המצ"ב כנספח ב' למסמכי המכרז נשוא פניה זו.
  3. המציע הפיק במהלך 5 השנים האחרונות לפחות 3 אירועים או מופעים הדומים במהותם לאירוע האמור בהזמנה זו ושהיקף המשתתפים בו היה לפחות 700 איש, בהיקף כספי של לפחות 80,000 ₪ הכוללים מע"מ לכל אירוע.
   להוכחת האמור בסעיף זה המציע יצרף להצעתו תצהיר המצ"ב כנספח ג' למסמכי המכרז נשוא פניה ז וחתום כדין בפני עו"ד.
  4. למציע מחזור כספי שנתי מינימאלי של 250,000 ש"ח לא כולל מע"מ בהפקת אירועים בכל אחת מהשנים: 2019 , 2021 ו - 2022.
   להוכחת האמור בסעיף זה המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח המצ"ב כנספח ד' למסמכי המכרז נשוא פניה זו.
  5. המציע יצרף להצעתו מפרט תקציבי כנדרש בסעיף 3 למסמכי המכרז נשוא פניה זו.
  6. על המציע לצרף מסמך תשובות שיינתנו לשאלות הבהרה כאשר הוא חתום על ידו.
   המזמין רשאי, אך לא חייב, לבקש פרטים, אישורים נוספים, המלצות ומסמכים אחרים מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו, וכן לברר פרטים בנוגע למציע ולטיב העבודות שבוצעו על ידו אצל צדדים שלישיים.
 4. מועד אחרון לשליחת בקשות להבהרה: שאלות בנוגע לפניה זו ניתן להפנות בכתב באמצעות דוא"ל: purchase@g-h.org.il עד לתאריך 27/03/23 בשעה 14:00. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.
 5. . המקום להגשת הצעות: במעטפה שעליה יירשם "מכרז פומבי מס' 02/2023 למתן שירותי תכנון, הפקת וביצוע אירוע שירת רבים" בלבד, ללא ציון סימני זיהוי של המציע. את המעטפה יש לשלשל בפועל לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין ברח' זלמן שרגאי 5 , ירושלים, כשהיא סגורה וחתומה, בימים א' ה' בין השעות - 09:00 ל- 14:00 .
 6. . המועד אחרון להגשת הצעות: עד לתאריך 03/04/2023, בשעה 12:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.
 7. . עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המרכז שכתובתו: http://www.g-h.org.il,
 8. . הודעות מטעם המרכז בקשר למכרז זה ו/או שינויים בהוראות המכרז ככל שיהיו, יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל.

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת המכרז

לחצו כאן להורדת קובץ תשובות לשאלות הבהרה