הודעה על כוונה לביצוע התקשרות במיזם משותף

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת (להלן: "המרכז"),  מודיע בזה על כוונתו להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות").

בכוונתו של המרכז להתקשר עם עמותת מדרשת חברון - מדרשת חברון היא מרכז לטיולים וידיעת הארץ (ע"ר) מס' רישום: 580057875, לטובת ביצוע מיזם משותף של סיורי תוכן לגימלאים בעיר ירושלים במהלך שנת התשפ"ג.

עיקרי ההתקשרות

במסגרת מטרת המרכז  על פי חוק לעודד סיורי מורשת של קבוצות שונות ברחבי ירושלים, המרכז מעודד קידום הגעת קבוצות מודרכות של גימלאים לעיר ירושלים לסיורי עומק של מורשת. בסיורים אלו ירכשו הגימלאים ידע וכלים להוביל ולהדריך את נכדיהם ונכדותיהם במסלולי הסיור השונים, להכיר ולהוקיר את מורשת וסיפורה ההיסטורי של עיר הבירה.

תקופת המיזם –החל מחודש דצמבר 2022 ועד סוף שנת 2023, (להלן: "התקופה הראשונה")  למרכז שמורה האופציה על פי שיקול דעתו ובהתאם לתקציב, להאריך את תקופת המיזם בשתי תקופות של 12 חודשים כל אחת.

התקציב לביצוע המיזם לתקופה הראשונה, עומד ע"ס של 500,000 ₪ (כולל מע"מ).

חלוקת המימון תבוצע כלהלן:
א. המרכז: עד  250,000 ₪
ב. מדרשת חברון: 250,000 ₪

מובהר כי הפעילות כפופה לאישור ועדת המכרזים של המרכז למורשת מלחמת ששת הימים בגבעת התחמושת.

בהתאם לתקנה 3ב(ג) לתקנות, על אדם ו/או תאגיד, המבקש והמסוגל לבצע מיזם דומה למיזם האמור בהודעה זו, בהתאם לחלוקת המימון המתוארת לעיל להודיע על כך, בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו, היינו עד ליום 23.11.2022 לוועדת המכרזים, באמצעות סמנכ"לית המרכז, גב' מירב ארגמן טלר 054-5890120 מייל :meirav@g-h.org.il.

לפניה יש לצרף פרטים בדבר ניסיונו בתחום. ככל שתתקבל פניה, כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפנייה ולאחר מכן תקבל החלטתה.