הודעה על התקשרות עם ספק יחיד

תאריך פרסום: 07/04/2022

שם הספק: קרן קיימת לישראל (חל"צ)

תקופת ההתקשרות: 26/05/2022-03/06/2022

מהות ההתקשרות:  התקשרות עם הקרן הקיימת לישראל ( להלן- קק"ל) לצורך ביצוע מיזם של סיורי קבוצות בירושלים .

מסלולי הסיורים יקבעו בשיתוף מול גבעת התחמושת וכחלק בלתי נפרד מהסיור יבקרו הקבוצות בגבעת התחמושת.

במסגרת המיזם  קק"ל תארגן ותרשום על חשבונה כ-100 קבוצות של מטיילים, תממן הדרכות וליווי ואבטחה של הסיורים (השירותים). העלות המוערכת של השירותים הנ"ל מוערכת בכ-250 אש"ח לכל הפחות.

המרכז- ידאג למימון הסעות לטיולים ותיאום של כלל הפעילות מול כלל הגורמים. התקציב שיעמיד המרכז לצורך מימון ההיסעים הינו עד ל-250 אלף ₪.

קבוצות המטיילים יהיו בעיקר מהפריפריה, אך גם קבוצות ייעודיות של עולים חדשים וקבוצות נגישות.

המרכז, במסגרת פעילותיו, בהתאם למטרות החוק, רואה ערך וחשיבות בהעמקת החיבור בין החברה הישראלית ובין ירושלים. במהלך שבוע יום ירושלים, המרכז מעוניין לחשוף את ירושלים לכמה שיותר קהלים מגוונים, בין היתר, באמצעות סיורים במוקדים שונים ברחבי העיר.

על פי מצב הדברים בפועל, קק"ל הינו הארגון היחיד המסוגל  ומוכן לספק את השירותים  בהיקף רב כל כך של קבוצות, ולאפשר פעילות של פרסום ושיווק הפעילות ולאחר מכן רישום הקבוצות. 

 

אציין, כי על אף האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של "מיזם משותף", שכן ההתקשרות עומדת בתנאי התקנות ביחס לכך (במיוחד לאור סעיף (18)3  לתקנות), בירור מול קק"ל העלה כי מסיבות פנימיות של קק"ל אפשרות זו לא ישימה בפרק הזמן שנקבע לקיום הפעילות.

 

מירב ארגמן טלר, סמנכ"ל

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים

 

 

בהתאם לתקנה 3א(א)(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 על אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולממן את הפעילות באופן המפורטת לעיל, להודיע בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זו, במייל לכתובת meirav@g-h.org.il על יכולתו זו, בצירוף פרטים בדבר ניסיונו בתחום. ככל שתתקבל פניה כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפניה ולאחר מכן תקבל את החלטתה.