מכרז פומבי: שירותי שמירה ואבטחה

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 ("המרכז")

המזמינה מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי מס' 2023/05 למתן שירותי שמירה ואבטחה

שימו לב: מועד אחרון הגשת הצעות נדחה לתאריך 06/08/2023!

 1. מהות ההתקשרות: המציע הזוכה במסגרת הליך זה יידרש לספק למזמינה שירותי שמירה ואבטחה ע"י מאבטחים עבור האתר של המזמינה ברחוב זלמן שרגאי 5, ירושלים (להלן: "האתר" או "אתר המזמינה"), הכל כמפורט בנספח מפרט השירותים המצ"ב כנספח א' להזמנה למכרז (להלן: "השירותים").
 2. הנכם מוזמנים בזה להגיש את הצעתכם המפורטת לאספקת השירותים שבנדון באתר המזמינה, לרבות הצעה כספית כמפורט בנספח ט' להזמנה למכרז ("הצעת המחיר"). ההצעה הכספית תבטא את מלוא התמורה המבוקשת עבור כל השירותים, לרבות רווח סביר, ביטוחים, עלויות וההוצאות החלות על המציע, לרבות בגין שכר עבודה, תשלום בגין שעות נוספות, נסיעות, תוספות והפרשות סוציאליות, דמי חגים, תוספת הבראה, מענק חד פעמי, תוספות בגין הותק של עובדי הקבלן והכל כמתחייב עפ"י כל דין (לרבות כל התוספות והשינויים הנדרשים לפי חוק וצו העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג – 2013), שעות פיקוח, הפעלת כוננים והפעלת המוקד.
 3. תקופת ההתקשרות: עם המציע הזוכה תהא לתקופה של עד 36 חודשים. המזמינה תהא רשאית להאריך תקופת ההתקשרות, לשתי תקופות נוספות של עד 12 חודשים כל אחת, (כל אחת מהתקופות לעיל תהיינה להלן "תקופת האופציה") עד לסך חמש שנים, הכל בהתאם להוראות ההסכם המצ"ב כמסמך ג' בהזמנה למכרז.
 4. תנאי סף להגשת הצעות: רשאי להגיש הצעה מציע שימלא בעצמו אחר כל תנאי הסף שלהלן באופן מצטבר:
  1. המציע הינו תאגיד רשום במרשם רשמי בישראל ב-5 השנים האחרונות לפחות.
   להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע להצעתו תעודת התאגדות.
   בנוסף יצרף המציע אישור רו"ח / עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעמו בנוסח המצ"ב כנספח א' למסמך א' להזמנה למכרז.
  2. לגבי חברה נדרש כי היא לא תהיה במעמד של חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום - כחברה מפרת חוק.
   להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע נסח חברה/שותפות עדכני (שהונפק במהלך שנת 2023) מטעם רשם החברות.
  3. המציע הינו עוסק מורשה או המציע רשום באיחוד עוסקים לצורך דיווח לרשויות מע"מ מכוח סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1975, ותקנה 10(ב) לתקנות מס ערך מוסף (רישום).
   להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע אישור מטעם מע"מ בדבר היות המציע עוסק מורשה או רשום באיחוד עוסקים לצורך דיווח לרשויות מע"מ מכוח סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1975 , ותקנה 10(ב) לתקנות מס ערך מוסף (רישום).
  4. המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו - 1976.
   להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע להצעתו אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות וכן תצהיר בנוסח המצ"ב כנספח ב' - למסמך א' ל הזמנה למכרז חתום ומאושר כדין
  5. המציע בעל רישיון בתוקף של משרד המשפטים לקיום תאגיד לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב - 1972.
   להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע להצעתו צילום הרישיון בר תוקף בו מופיע בבירור מספר הרישיון.
  6. המציע בעל רישיון קבלן שירות בענף השמירה והאבטחה כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו - 1996.
   להוכחת האמור בסעיף זה המציע יצרף להצעתו העתק רישיון בר תוקף כאמור.
  7. המציע בעל רישיון בתוקף בדבר היותו "מפעל ראוי" ובעל "רישיון מיוחד" בתוקף לאחזקת כלי יריה וקיומו של מחסן נשק, ממשרד הפנים/המשרד לבטחון פנים ומאושרים על ידי משטרת ישראל ו/או משרד הפנים ו/או המשרד לבטחון פנים, הכל על פי חוק כלי הירייה, התש"ט – 1949.
   להוכחת האמור בסעיף זה המציע יצרף להצעתו העתק רישיון כאמור.
   מובהר בזאת כי מחסן הנשק יהיה ממוקם בהתאם לגזרות המאושרות במדינת ישראל.
  8. המציע מקיים את הנחיות הרשות המוסמכת בעניין מדיניות הפקדת כלי ירייה במקום – העיסוק.
   להוכחת האמור בסעיף זה המציע יצהיר על כך על גבי נספח ג' למסמך א' להזמנה למכרז.
  9. המציע מפעיל מוקד רמה א' הפועל בכל ימות השנה 24 שעות ביממה ומתחייב ליתן מענה מיידי של רכב סיור/ אחראי מטעם החברה לאתר המזמינה בירושלים, על פי בקשת המזמינה.
   להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע רישיון לניהול עסק בו יצויין כי המציע מפעיל מוקד רמה א' וכן יצהיר על כך כדין על גבי התצהיר המצורף כנספח ג' להזמנה למכרז. המזמי נה שומר ת לעצמה את הזכות להגיע לביקור התרשמות במוקד.
  10. על המציע להיות בעל ניסיון במתן שירותי אבטחה כמפורט להלן )במצטבר( המציע סיפק - במהלך השנים 2020 עד 2022 שירותי שמירה ואבטחה 24/7 (דהיינו במשך כל שעות היממה וכל ימות השנה) לשלושה לקוחות לפחות למשך שלוש שנים רצופות לפחות, בהיקף של 6 מאבטחים לפחות לכל אחד מהלקוחות. מתוך לקוחות אלו שניים לפחות הינם מירושלים או ברדיוס 20 ק"מ מירושלים.
   להוכחת האמור בסעיף זה המציע יציג רשימה של לקוחותיו ופרטי אנשי קשר, אשר הוא עומד לגביהם בתנאי סף זה ויצהיר על כך כדין על גבי התצהיר המצורף כנספח ג' להזמנה למכרז.
   יצוין כי הדרישה של כמות המאבטחים כאמור לעיל עולה על הקריטריונים הקבועים בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב – 1992, אך הכמות הנ"ל נקבע בשל הצורך בזמינות של כוח אדם בשירותים אלו.
  11. המציע מפעיל משרד בירושלים ומעסיק לפחות 10 מאבטחים בירושלים או ברדיוס של 20 ק"מ מירושלים, לכל היותר, מתוכם לפחות 8 מאבטחים בעלי היתרי חימוש.
   להוכחת האמור בסעיף זה המציע יצהיר על כך כדין על גבי התצהיר המצורף כנספח ג' להזמנה למכרז.
   יצויין כי הדרישה של כמות המאבטחים כאמור לעיל עולה על הקריטריונים הקבועים בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב – 1992 , אך הכמות הנ"ל נקבע בשל הצורך בזמינות של כוח אדם בשירותים אלו.
  12. המציע יצרף להצעתו הצהרה על כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים הרלוונטים לענף השמירה לרבות בהתאם לחוק להגברה האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב – 2011 ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק והפרשות סוציאליות כדין, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד' להזמנה למכרז.
  13. המציע יצרף להצעתו נוסח חתום בידי מורשי/ה החתימה ובו התחייבות לתשלום זכויות סוציאליות לעובדיו בהתאם לנוסח המצורף כנספח ה' להזמנה למכרז.
  14. המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח על תשלומים לעובדים, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ו' להזמנה למכרז.
  15. למציע מחזור כספי שנתי של 250,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים – 2020 , 2021 ו - 2022.
   להוכחת האמור בסעיף זה על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח של המציע בדבר היקף המחזור הכספי השנתי בהתאם לנוסח המצורף כנספח ז' להזמנה למכרז.
  16. המציע לקח חלק בסיור מציעים (חובה) באתר המזמינה כמפורט בסעיף 5 להלן ובסעיף 4 בהזמנה למכרז.
  17. המציע יצרף להצעתו את פרוטוקול סיור המציעים, ככל שהופץ בידי המזמינה, כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה אצלו. על המציע יהיה לצרף להצעתו את אישורו על פרוטוקול סיור המציעים ופרוטוקול ההבהרות, ככל שיופצו בידי המזמינה, כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה אצלו.
  18. יחס המציע לעובדים
   1. ככלל, בהתאם לתקנה 6 א בתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993 , ועדת המכרזים תדחה הצעה המקיימת אחד מהתנאים המפורטים להלן, אולם הוועדה רשאית להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו בפרוטוקול שלא לדחות הצעה במכרז. זאת, אף אם התקיים לגביה אחד התנאים בהתחשב בין היתר בהתנהלותו של המציע בדרך כלל בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף הפעילות של המציע שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל:
    • במקרים שבהם הורשע המציע או מי מבעלי הזיקה אליו ב- 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז בעבֵרה פלילית אחת לפחות הנוגעת לדיני העבודה.
    • במקרים שבהם נקנס המציע או מי מבעלי הזיקה אליו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ביותר משני קנסות בגין עבֵרות על דיני העבודה במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מספר קנסות בגין אותה עברה ייספרו כקנסות שונים.
   2. במקרה שלהלן לוועדת המכרזים לא יהיה שיקול דעת כאמור לעיל והוועדה תפסול את ההצעה על סף:
    • המציע, וכן "בעל שליטה" (לעניין זה, שליטה כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968) ו"בעל זיקה" במציע [כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976 ] (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"), ככל שישנם, הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, השתמ"ז- 1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א - 1981 , ובמועד הגשת הצעת המציע חלפו פחות משלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה.
  המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לבקש פרטים, אישורים, המלצות ומסמכים אחרים או חלופיים מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו, לרבות השלמת פרטים וקבלת הבהרות וכן לברר פרטים בנוגע למציע ולטיב השירותים שניתנו על ידי המציע אצל צדדים שלישיים, לרבות הממליצים.
 5. סיור מציעים (חובה): יתקיים סיור מציעים בתאריך 19/07/2023, בשעה 10:00, באתר המזמינה.
 6. מועד אחרון להפניית שאלות הבהרה: מציע הסבור כי קיימת סתירה בין סעיפים שונים במסמכי המכרז נדרש לפנות במועדים הקבועים להלן, בבקשה להבהרה. שאלות בנוגע לפניה זו ניתן להפנות בכתב אל: יעל זולוטרבסקי, באמצעות דוא"ל: purchase@g-h.org.il, עד ליום 26/07/2023, בשעה 12:00. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.
 7. המקום להגשת הצעות: ההצעות יוגשו במעטפה שעליה יירשם "מכרז פומבי מס' 05/2023 למתן שירותי שמירה ואבטחה" בלבד, ללא ציון סימני זיהוי של המציע. את המעטפה יש לשלשל בפועל לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי ההנהלה, שבמתחם המזמינה ברח' זלמן שרגאי 5, ירושלים, כשהיא סגורה וחתומה, בימים א' ה' בין השעות - 09:00 ל-14:00.
 8. המועד אחרון להגשת הצעות: עד לתאריך 02/08/2023 , בשעה 14:00 . הצעה שתוגש לאחר מועד זה, לא תובא לדיון כלל ותיפסל על הסף.
 9. מו"מ: המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על ניהול מו"מ עם קבוצת מציעים סופית מבין ההצעות הכשירות ובהתאם לסעיף 9 להזמנה למכרז.
 10. עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר זה. הודעות מטעם המרכז בקשר למכרז זה ו/או שינויים בהוראות המכרז ככל שיהיו, יפורסמו באתר.

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת המכרז

לחצו כאן להורדת קובץ תשובות לשאלות הבהרה
לחצו כאן להורדת קובץ נספחים ד + ה מעודכנים