מכרז פומבי לקבלת הצעות למנהל פרויקט (פרויקטור)

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 ("המרכז")

מודיע בזאת על עריכת מכרז פומבי לקבלת הצעות למנהל פרויקט (פרויקטור) לתכנון וניהול פעילויות ואירועי שנת ה-55

 1. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי לקבלת הצעות למנהל פרויקט (פרויקטור) לתכנון וניהול פעילויות ואירועי שנת ה-55 בהתאם למפרט השירותים המצ"ב כנספח א' להסכם המצורף למסמכי המכרז (להלן: "השירותים"), וכמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.
 2. תנאי סף להגשת הצעות:
  רק מציע שימלא אחר כל התנאים שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:
  1. מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין.
   אם המציע עוסק מורשה, צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו.
   מציע שהוא עוסק פטור יצרף תעודת עוסק פטור התקפה למועד הגשת הצעה זו.
  2. המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976.
  3. לפרויקטור המוצע מטעם המציע ניסיון מאז שנת 2017 של שנתיים לפחות בריכוז תכלול סיורים, בניית תכני הדרכה, תפעול תיירות אל מול ספקים ונותני שירות רלוונטיים (היסעים, הדרכה וכיו"ב), תכלול פרוייקט מול/עם אתרי מורשת ואתרי טבע.
   הוכחת העמידה בתנאי הסף שלעיל תהיה בהתאם למפורט בהזמנה למכרז.
 3. ניהול מו"מ: המרכז יהא רשאי (אך לא חייב) לקיים הליך תחרותי נוסף עם קבוצת מציעים סופית שתכלול את לפחות שלוש ההצעות אשר ימצאו כטובות ביותר (ככל שיהיו).
 4. המקום להגשת הצעות: את הצעת המציע יש להכניס למעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז לקבלת הצעות למנהל פרויקט (פרויקטור) לתכנון וניהול פעילויות ואירועי שנת ה-55" ולשלשל המעטפה לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד המנהלה שבקומה השניה שברחוב זלמן שרגאי 5, ירושלים, כשהיא סגורה וחתומה.
 5. המועד אחרון להגשת הצעות: יום 24.01.2022 עד השעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת המכרז