התקשרות במיזם משותף

הודעה על כוונה לביצוע התקשרות במיזם משותף

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת (להלן: "המרכז"), מודיע בזה על כוונתו להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות").

בכוונתו של המרכז להתקשר עם עמותת אשכולות - פורום מרכזי סיור ותודעה ישראלית (ע"ר) מס' רישום: 580056745, לביצוע מיזם משותף של סיורי תוכן בעיר ירושלים במהלך שבוע ירושלים התשפ"ב.

עיקרי ההתקשרות

מטרתו של המיזם היא קידום הגעת מספר רב של קבוצות לעיר ירושלים במהלך שבוע ירושלים התשפ"ב ובסמוך לו באופן שאשכולות יפרסמו, ידאגו לרישום הקבוצות הסעתם והדרכתם.

תקופת המיזם -עד תום שנת 2022 , למרכז שמורה האופציה להאריך את תקופת המיזם בשתי תקופות של 12 חודשים כל אחת.

התקציב לביצוע המיזם לתקופה הראשונה ( שנת 2022) , עומד ע"ס של 600,000 ₪ (כולל מע"מ).

חלוקת המימון תבוצע כלהלן:
א. המרכז: 300,000 ₪
ב. הארגון: 300,000 ₪

מובהר כי הפעילות כפופה לאישור ועדת המכרזים של המרכז למורשת מלחמת ששת הימים בגבעת התחמושת.

בהתאם לתקנה 3ב(ג) לתקנות, על אדם ו/או תאגיד, המבקש והמסוגל  לבצע מיזם דומה למיזם האמור בהודעה זו, בהתאם לחלוקת המימון המתוארת לעיל להודיע על כך, בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו, היינו עד ליום 17.05.202 לוועדת המכרזים, באמצעות סמנכ"לית המרכז, גב' מירב ארגמן טלר 054-5890120 מייל :meirav@g-h.org.il.

לפניה יש לצרף פרטים בדבר ניסיונו בתחום. ככל שתתקבל פניה, כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפנייה ולאחר מכן תקבל החלטתה.