מכרז פומבי: ליסינג כלי רכב

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 ("המרכז")

מודיע בזאת על עריכת מכרז פומבי מס' 03/2023 לליסינג - כלי רכב

שימו לב: מועד הגשת מכרז 03/2023 ליסינג כלי רכב- נדחה!

מועד אחרון להגשת הצעות: יום חמישי, 11/05/2023, בשעה 13:00
 1. מהות ההתקשרות: המציע הזוכה במסגרת הליך זה יידרש לספק למזמין שירותי ליסינג תפעולי עבור שלושה כלי רכב, אשר ישמשו כרכבים צמודים לבעלי תפקידים בכירים במזמינה. יובהר כי במסגרת הזמנה זו, המשתתפים במכרז מוזמנים להגיש הצעתם לגבי אחד או יותר משלושת הרכבים המפורטים להלן. והכל בהתאם למפורט במפרט השירותים שמצורף להסכם נשוא פנייה זו (להלן: "השירותים"). מפרט השירותים יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.
 2. תקופת ההתקשרות: עם המציע הזוכה תהיה 36 חודשים ממועד החתימה של הצדדים על ההסכם.
 3. תנאים מוקדמים להשתתפות בהליך המכרז (תנאי סף): רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:
  1. המציע הינו (לחילופין):
   1. תאגיד או שותפות רשומה כדין בישראל. במקרה שכזה המציע יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין. או -
   2. עוסק מורשה. במקרה שכזה המציע יצרף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעתו.
  2. המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976.
   להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע אישור ניהול ספרים כדין, אישור ניכוי מס במקור ויחתום על תצהיר המצ"ב כנספח ב' שמצורף למסמכי המכרז נשוא פנייה זו.
  3. בידי המציע כל האישורים והרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין להפעלת עסקו ולעיסוק בתחום הליסינג ומתן שירותים נשוא מכרז זה.
  4. מועד אחרון לשליחת בקשות להבהרה: שאלות בנוגע לפניה זו ניתן להפנות בכתב אל: יעל זולוטרבסקי, באמצעות דוא"ל: purchase@g-h.org.il עד לתאריך 23/04/2023 בשעה 14:00. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.
  5. המקום להגשת הצעות: במעטפה שעליה יירשם "מכרז פומבי מס' 03/2023 למתן שירותי ליסינג כלי רכב" בלבד, ללא ציון סימני זיהוי של המציע. את המעטפה יש לשלשל בפועל לתיבת המכרזים המוצבת במחלקת הגזברות, שבמתחם המזמין ברח' זלמן שרגאי 5, ירושלים, כשהיא סגורה וחתומה, בימים א' ה' בין השעות 09:00 ל- 14:00.
  6. המועד אחרון להגשת הצעות: עד לתאריך 30/4/2023, בשעה 14:00 . הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.
  7. עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המרכז שכתובתו: http://www.g-h.org.il,
  8. הודעות מטעם המרכז בקשר למכרז זה ו/או שינויים בהוראות המכרז ככל שיהיו, יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל.

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת המכרז
לחצו כאן להורדת קובץ תשובות לשאלות הבהרה