מכרז פומבי: לביצוע עבודות חפירה גילוי ושחזור התעלה המזרחית

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 ("המרכז")

מודיע בזאת על עריכת מכרז פומבי לביצוע עבודות חפירה גילוי ושחזור התעלה המזרחית

הודעה על דחיית מועדים וקביעת מועד נוסף לסיור קבלנים

 1. סיור קבלנים יתקיים- ב.24.3.22 - לחצו כאן לפרוטוקול סיור הקבלנים
 2. מעוד אחרון לשליחת שאלות - 30.3.22
 3. מועד סופי להגשת הצעות למכרז - 14.4.22
 1. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי לביצוע עבודות חפירה גילוי ושחזור התעלה המזרחית עבור המרכז בהתאם למפרט השירותים המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז (להלן: "השירותים"), וכמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.
 2. תנאי סף להגשת הצעות:
  רק מציע שימלא אחר כל התנאים שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:
  1. מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין.
  2. המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976.
  3. המציע יתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות חוקיות.
  4. למציע למציע ניסיון במתן מכלול השירותים המפורטים במכרז זה  מאז תחילת 2019 בביצוע לפחות 2 פרויקטים בהם בוצעו עבודות חפירה, חציבה ודיפון וכן עבודות שחזור ובנייה בהיקף של 200,000 ש"ח לפחות לכל פרויקט. ניסיון כנ"ל לגבי כל אחד מהתחומים יהיה למשך תקופה של 24 חודשים לפחות.
   ההוכחה של תנאי הסף הנ"ל תהיה בהתאם למפורט בהזמנה למכרז.
 3. ניהול מו"מ: המרכז יהא רשאי (אך לא חייב) לקיים מו"מ בהתאם למפורט בהזמנה למכרז.
 4. המקום להגשת הצעות: את הצעת המציע יש להכניס למעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז לקבלת הצעות לביצוע עבודות חפירה גילוי ושחזור התעלה המזרחית" ולשלשל המעטפה לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד המנהלה שבקומה השניה שברחוב זלמן שרגאי 5, ירושלים, כשהיא סגורה וחתומה.
 5. המועד אחרון להגשת הצעות: יום 14.04.2022 עד השעה 12:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת המכרז

לחצו כאן להורדת נספח מפרט השירותים וכתב הכמויות

 

לחצו כאן להורדת פרוטוקול סיור הקבלנים מיום 24/03/2022