מכרז פומבי: שירותי שיווק, פרסום ודיגיטל

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 ("המרכז")

מודיע בזאת על עריכת מכרז פומבי למתן שירותי שיווק פרסום ודיגיטל

 1. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי למתן שירותי שיווק פרסום ודיגיטל (online ו- offline) עבור המרכז בהתאם למפרט השירותים המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז (להלן: "השירותים"), וכמפורט בהרחבה במסמכי המכרז.
 2. תנאי סף להגשת הצעות:
  רק מציע שימלא אחר כל התנאים שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:
  1. מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין.
  2. המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976.
  3. המציע יתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות חוקיות.
  4. למציע ניסיון במתן מכלול השירותים המפורטים במכרז זה עבור 3 לקוחות לפחות במהלך השנים 2019 עד 2021, בהיקף של 100,000 ש"ח לפחות בהתקשרות שנתית עם כל לקוח. ניסיון כנ"ל לגבי כל אחד מהתחומים יהיה למשך תקופה של 24 חודשים לפחות.
   ההוכחה של תנאי הסף הנ"ל תהיה בהתאם למפורט בהזמנה למכרז.
 3. ניהול מו"מ: המרכז יהא רשאי (אך לא חייב) לקיים מו"מ בהתאם למפורט בהזמנה למכרז.
 4. המקום להגשת הצעות: את הצעת המציע יש להכניס למעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז לקבלת הצעות לשיווק פרסום ודיגיטל" ולשלשל המעטפה לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד המנהלה שבקומה השניה שברחוב זלמן שרגאי 5, ירושלים, כשהיא סגורה וחתומה.
 5. המועד אחרון להגשת הצעות: יום 14.03.2022 עד השעה 12:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת המכרז

לחצו כאן להורדת שאלות הבהרה ומענה