הודעה על כוונה לביצוע התקשרות במיזם משותף

הודעה על כוונה לביצוע התקשרות במיזם משותף - המכון הירושלמי למנהיגות יהודית עולמית בגבעת התחמושת

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת (להלן: "המרכז"),  מודיע בזה על כוונתו להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות").

בכוונתו של המרכז להתקשר עם ארגון בני ציון - Bnai Zion לביצוע מיזם משותף להקמה והפעלה של מכון למנהיגות יהודית עולמית בגבעת התחמושת.

עיקרי ההתקשרות

מטרתו של המיזם הוא הקמה ותפעול של מכון ירושלמי למנהיגות יהודית עולמית בגבעת התחמושת, בו ישתתפו מנהיגים והוגים גדולים מישראל ומהגולה, ובכך יחזק את מעמדם של ירושלים והרעיונות היהודיים בישראל וברחבי העולם.

פעילות המכון תבוצע בהתאם להנחיות של ועדת היגוי שתוקם בהשתתפות נציגים מתאגיד גבעת התחמושת ארגון בני ציון משרד ירושלים ומורשת ומשרד התפוצות. בועדת ההיגוי ייקבע גם התקציב בגין כל שנת פעילות.

תקופת המיזם 36 חודשים  והיא תוכל להיות מאורכת לשתי תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת.

התקציב  הכולל ליצוע המיזם, עומד ע"ס של 18,000,000₪ (כולל מע"מ).
חלוקת המימון תבוצע כלהלן:
א. המרכז: 9,000,000 ₪
ב. הארגון: 9,000,000 ₪

מובהר כי בכל מקרה המימון של המרכז לא יעלה על 50% מעלות הפעילות.  וכי ההתקשרות כפופה לאישור ועדת המכרזים של המרכז למורשת מלחמת ששת הימים בגבעת התחמושת וכן לאישור תקציב יעודי  שיועבר לצורך פעילות זו.

בהתאם לתקנה 3ב(ג) לתקנות, על אדם ו/או תאגיד, המבקש והמסוגל  לבצע מיזם דומה למיזם האמור בהודעה זו, בהתאם לחלוקת המימון המתוארת לעיל להודיע על כך בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו, היינו עד ליום 15/03/2021 בשעה 12:00 לוועדת המכרזים, באמצעות חשבת המרכז, גב' ליזי חכים  בדוא"ל  lizi@g-h.org.il. לפניה יש לצרף פרטים בדבר ניסיונו בתחום.
ככל שתתקבל פניה, כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפנייה ולאחר מכן תקבל החלטתה.