מכרז פומבי: יח"צ

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 ("המרכז")

מודיע בזאת על עריכת מכרז פומבי מס' 01/2023 - למתן שירותי יחסי ציבור

שימו לב: מועד הגשת מכרז 01/2023-נדחה!

מועד אחרון להגשת הצעות: יום שלישי, 14/3/2023, בשעה 14:00
 1. מהות ההתקשרות: המציע הזוכה במסגרת הליך זה יידרש לספק למזמין את מכלול שירותי יחסי הציבור הנדרשים וניהולם, לרבות פעילות בכלי התקשורת הכתובה, האלקטרונית והמשודרת, והכל בהתאם למפורט במפרט השירותים שמצורף להסכם נשוא פנייה זו (להלן: " השירותים").
  מפרט השירותים יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.
 2. תקופת ההתקשרות: עם המציע הזוכה תהיה שנתיים ממועד החתימה של הצדדים על ההסכם. למזמין תהיה אפשרות להאריך 3 פעמים את ההתקשרות עם הספק כשכל הארכה תהיה עד 12 חודשים, כך שסה"כ תקופת ההתקשרות עשויה להגיע ל-5 שנים.
 3. תנאי סף להגשת הצעות:
  רשאי להגיש הצעה מציע שימלא בעצמו אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר:
  1. המציע הינו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות במתן שירותי יח"צ, קרי החל מחודש פברואר 2018.
  2. למציע יש ניסיון קודם בהפקה של לפחות 100 פרסומים בעבודה מול מערכות תקשורת וכתבים מהעיתונות וזאת במהלך שנת 2022.
  3. למציע יש ניסיון של שנתיים לפחות במתן שירותי יח"צ ללקוחות מסוג אתרי מורשת ו/או מוזיאונים ו/או אתרי תיירות בישראל, וזאת במהלך חמשת השנים האחרונות.

  להוכחת תנאי הסף האמורים לעיל, המציע יצהיר על כך וימלא פרטים על גבי מסמך הצעת המציע,כנדרש שם.

 4. מועד אחרון לשליחת בקשות להבהרה: שאלות בנוגע לפניה זו ניתן להפנות בכתב אל: יעל זולוטרבסקי, באמצעות דוא"ל: purchase@g-h.org.il עד לתאריך 02/03/23 בשעה 12:00.
  שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.
 5. . המקום להגשת הצעות: במעטפה שעליה יירשם "מכרז פומבי מס' 01/2023 למתן שירותי יחסי ציבור" בלבד, ללא ציון סימני זיהוי של המציע. את המעטפה יש לשלשל בפועל לתיבת המכרזים המוצבת במחלקת הגזברות, שבמתחם המזמין ברח' זלמן שרגאי 5 , ירושלים, כשהיא סגורה וחתומה, בימים א' ה' בין השעות - 09:00 ל- 14:00 .
 6. . המועד אחרון להגשת הצעות: עד לתאריך 12/3/2023, בשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.
 7. . עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המרכז שכתובתו: http://www.g-h.org.il,
 8. . הודעות מטעם המרכז בקשר למכרז זה ו/או שינויים בהוראות המכרז ככל שיהיו, יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל.

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת המכרז

לחצו כאן להורדת קובץ תשובות לשאלות הבהרה

לחצו כאן להורדת קובץ "הצעת המציע"