מכרז פומבי: להקמה ותחזוקת אתר אינטרנט

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 ("המרכז")

מודיע בזאת על עריכת מכרז פומבי 5/2022 להקמה ותחזוקת אתר אינטרנט

 1. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי לקבלת הצעות עבור הקמה, פיתוח, עיצוב, אחסון ותחזוקה שוטפת של אתר אינטרנט חדש עבור המזמין אשר יחליף את האתר הנוכחי הקיים היום, הכל כמפורט במפרט השירותים והמפרטים הטכניים המצ"ב כנספח ב' למסמכי המכרז (להלן: "מפרט השירותים")
 2. רשאי להשתתף במכרז מציע העונה בעצמו, במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף המפורטים להלן (במצטבר), הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף תיפסל:
  תנאי סף כלליים:
  1. המציע הינו (לחילופין):
   תאגיד או שותפות רשומה כדין. במקרה שכזה המציע יצרף להצעתו תעודת התאגדות. מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' תאגידים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר.
   או
   עוסק מורשה. במקרה שכזה המציע יצרף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעתו.
  2. המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו-1976, בנוגע לתשלומים לעובדים והעסקת עובדים זרים כדין.
  3. על המציע או נציג מורשה מטעמו להשתתף במפגש מציעים אשר יתקיים באמצעות תוכנת 'זום'.
  4. על המציע לצרף מסמך תשובות שיינתנו לשאלות הבהרה, ככל שיפורסם ע"י המזמין, כאשר הוא חתום על ידו.
  תנאי סף מקצועיים:
  1. למציע יש ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון, עיצוב, פיתוח, הקמה ותחזוקת אתרי אינטרנט.
  2. במהלך השנים 2019-2021 המציע השלים הקמה, פיתוח, עיצוב, אחסון ותחזוקה שוטפת של לפחות שלושה אתרי אינטרנט (האתרים נפתחו למשתמשים ברשת האינטרנט בסביבת ייצור) העומדים בקריטריונים הבאים (במצטבר):
   1. כל האתרים מבוססי מערכת ניהול תוכן קוד פתוח על תשתית WordPress.
   2. כל האתרים הינם רספונסיביים.
   3. כל האתרים עומדים בדרישות נגישות ו/או הותאמו לעמידה בדרישות נגישות ברמה AA.
   4. בכל האתרים, המציע, בעצמו או באמצעות קבלן המשנה מטעמו, אפיין את מסכי ממשק משתמש, עיצב אותם ואמון על פיתוח האתר.
   5. לפחות אחד מהאתרים כולל התממשקות למערכות סליקה ומערכות צד ג' לרבות מערכות CRM ומערכות דיוור.

   התמורה שקיבל המציע בגין הקמת כל אחד מהאתרים כנ"ל עמדה על סך של לפחות 60,000₪ (לא כולל מע"מ).

  3. צוות הפיתוח של המציע אשר יעבוד מטעמו בפרויקט כולל לפחות שלושה מפתחים, בעלי ניסיון כדלהלן:

   1. כל אחד מהם בעל ניסיון בהקמת אתרים עם מערכת ניהול תוכן המוצעת על ידי המציע.
   2. לפחות שניים מהם בעלי ניסיון בפיתוח ממשקים למערכות צד ג' (API).

   הוכחת תנאי הסף תהיה בהתאם למפורט בהזמנה למכרז.

 3. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: עד ליום 10.07.2022 בשעה 12:00. באמצעות משלוח מייל למירב ארגמן טלר, באמצעות דוא"ל meirav@g-h.org.il. יש לוודא קבלת השאלות במייל חוזר.
 4. משא ומתן: ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל משא ומתן בהתאם לאמור בהזמנה למכרז ובהתאם להוראות חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 ותקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.
 5. המקום להגשת הצעות: את הצעת המציע יש להכניס למעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז להקמה ותחזוקת אתר אינטרנט" ולשלשל המעטפה לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד המנהלה שבקומה השנייה שברחוב זלמן שרגאי 5, ירושלים, כשהיא סגורה וחתומה.
 6. המועד האחרון להגשת הצעות: עד ליום 24.07.2022 השעה 12:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת המכרז

לחצו כאן להורדת שאלות הבהרה להסכם מכרז