בקשה לספק יחיד: שדרוג ועדכון מערכות שמע למוזיאון

שם הספק: חברת "אספרו טכנולוגיות מידע בע"מ" –ח.פ 520043944

מהות ההתקשרות: שדרוג ועדכון מערכות שמע למוזיאון

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים בגבעת התחמושת מפעיל מוזיאון מבקרים באתר.
לצורך כך, בשנת 2017 נבחרה חברת אספרו להקמת התשתיות ומערכות המולטימדיה של המוזיאון.

המערכת הושתלה בכ-27 מיצגים ועוד תחנות של קולות רקע המופעים אוטומטית, כאשר חולפים במוזיאון. מערכת ההפעלה למבקר היא משני סוגים: מערכת המדריך, אשר מפעילה פסיבית את המערכות של הקבוצה; מערכת אישית, בה המבקר הבודד נע במוזיאון וכל המערכות מסונכרנות אליו. השימוש במערכות מתבצע על ידי מכשירים ואוזניות המחולקות למבקר ולמדריך. החברה שידרגה לאחרונה את מערכת הסנכרון המבוססת על GPS ותאפשר דיוק מרבי של השידור.

המרכז מעוניין לשדרג את המערכת (על בסיס התשתית הקיימת) - מערכות שמע והדרכה במוזאון , ובנוסף מערכות סנכרון לעמדות הוידאו, והפעלה אוטומטית בחללים השונים.

דיוק המערכות יתבצע על ידי הוספת טריגר מקום מסונכרן time code ומוקדי טריגר (הפעלה אוטומטית) מבוססי מקום. בנוסף, יבוצע שדרוג למערכות השמע ויסופקו מכשירי מולטימדיה מתקדמים.

לאור המידע שברשותנו, ועל פי מצב הדברים בפועל לפיו המערכת הקיימת היא של החברה הנ"ל חברת "אספרו" היא היחידה שיכולה לספק את השירותים כלל מערכות המוזיאון מבוססות על התשתיות שחברת "אספרו" הקימה ועל כן היא המיטבית לתת מענה טכנולוגי טוב ומדויק.

בנוסף, יצוין כי כל יציאה להתקנה של מערכת אחרת במערכות המוזיאון – תעלה בכסף רב ותשבית את התצוגות במוזיאון לזמן ארוך.

 

אומדן שווי ההתקשרות: 1,850,000 ₪

תקופת ההתקשרות: 3 שנים (עם אופציה לחידוש שנתי שנה+שנה) עד למקסימום של 5 שנים.

 

כל אדם או גוף הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את נשוא ההתקשרות (להלן: "ספק המוצע"), יהיה רשאי להודיע על כך לגב' מירב ארגמן טלר, אשר תפקידה במרכז הוא סמנכ"ל, באמצעות דוא"ל: meirav@g-h.org.il (להלן: "הפנייה"), וזאת לא יאוחר מיום 01.12.2022 (להלן: "המועד האחרון").

 

לפנייה יצורפו כל הפרטים הבאים:

א. שם, מען ופרטי התקשרות של הפונה;

ב. שם, מען ופרטי התקשרות של הספק המוצע;

ג. פירוט בדבר ניסיונו של הספק המוצע בנשוא ההתקשרות, לרבות כל אלה: תקופת הניסיון הרלוונטית, התקשרויות דומות אותם ביצע הספק המוצע, שמם של הלקוחות עבורם ביצע הספק המוצע עבודות הדומות לעבודות נשוא ההתקשרות;

ד. סטאטוס ההתאגדות של הספק המוצע.

 

פנייה אשר תתקבל לאחר המועד האחרון ו/או פנייה אשר תהיה חסרה איזה מהפרטים הנקובים לעיל, לא תיבחן על ידי המוזיאון.

המוזיאון יהיה רשאי, אך בשום מקרה לא חייב, לפנות לפונה ו/או במישרין לספק המוצע, בכל עת, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, הקשורים בפנייה, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה חייבת לנמק את החלטותיה.