התקשרות במיזם משותף

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 (להלן: "המרכז")

הודעה על כוונת המרכז להתקשר  במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים

בהתאם לתקנה (3)ב לתקנות חובת המכרזים (תשנ"ג-1993) (להלן "תקנות חובת המכרזים") מתכבד המרכז להודיע בזאת כי בכוונתו להתקשר בהסכם עם תנועת בית"ר העולמית - (ע"ר) מס' רישום: 580009595, לטובת ביצוע מיזם משותף של הבאת קבוצות צעירים לירושלים לפעילות חינוכית וסיורי מורשת.

מהות ההתקשרות

מיזם משותף של הבאת קבוצות צעירים לירושלים מהארץ והתפוצות לפעילות חינוכית וסיורי מורשת כמפורט להלן

  1. משלחות צעירים לישראל – הבאת 5 משלחות של צעירים לישראל ולירושלים למסע בן 10 ימים. כל משלחת – 40 משתתפים.
  2. סמינרים עיוניים בירושלים - עריכת 3 סמינרים בני 3 ימים בירושלים.
  3. פעילות חינוכית וימי סיור לנוער וצעירים בירושלים - עריכת ימי סיור ותוכן בירושלים ל5000 צעירים ובני נוער בירושלים, סה"כ 100 ימי סיור.

אומדן שווי ההתקשרות

כ- 2,480,000 מיליון ₪
חלוקת המימון כלהלן:

  1. המרכז: עד 1,240,000 ₪ ולא יותר מ50% מעלות המיזם בפועל.
  2. תנועת בית"ר העולמית - (ע"ר) - 1,240,000 ₪.

תקופת ההתקשרות

החל מחתימת ההסכם ועד לשנה מיום חתימתו

מובהר כי הפעילות כפופה לאישור ועדת המכרזים של המרכז למורשת מלחמת ששת הימים בגבעת התחמושת.

בהתאם לתקנה 3ב(ג) לתקנות, על אדם ו/או תאגיד, המבקש והמסוגל לבצע מיזם דומה למיזם האמור בהודעה זו, בהתאם לחלוקת המימון המתוארת לעיל להודיע על כך, בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו, היינו עד ליום 17.08.2023 לוועדת המכרזים, באמצעות סמנכ"ל המרכז מירב ארגמן טלר, 054-5890120 באמצעות דואר אלקטרוני ל: meirav@g-h.org.il. לפניה יש לצרף פרטים בדבר ניסיונו בתחום. ככל שתתקבל פניה, כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפנייה ולאחר מכן תקבל החלטתה.

 

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת