מכרז פומבי: שירותי ניקיון

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 ("המרכז")

מודיע בזאת על עריכת מכרז פומבי מס' 04/2023 לאספקת שירותי ניקיון וסבלות קלה

 1. מהות ההתקשרות: המציע הזוכה במסגרת הליך זה יידרש לספק למזמין שירותי ניקיון ושירותי סבלות קלה בשטח האתר של המרכז ברח' זלמן שרגאי 5, ירושלים, בהתאם למפורט במפרט השירותים שמצורף להסכם נשוא פנייה זו (להלן: "השירותים"). מפרט השירותים יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.
 2. תקופת ההתקשרות: עם המציע הזוכה תהיה 12 חודשים ממועד החתימה של הצדדים על ההסכם.
 3. תנאי סף: רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:
  1. המציע יצרף להצעתו נסח חברה/שותפות עדכני (שהונפק בשנה בה מוגשת ההצעה) מטעם רשם החברות בו לא יצוינו חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, בנוסף, לגבי חברה נדרש כי לא יצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום - כחברה מפרת חוק.
  2. על המציע לצרף תעודת עוסק מורשה או היות המציע רשום באי חוד עוסקים לצורך דיווח לרשויות מע"מ מכוח סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף התשל"ו -- 1975 , ותקנה 10 (ב) לתקנות מס ערך מוסף (רישום).
  3. למציע רישיון קבלן שירות בענף הניקיון מאת משרד הכלכלה תקף נכון למועד הגשת הצעתו, בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו- 1996 . על המציע לצרף להצעתו אסמכתא ו/או צ ילום רישיון כאמור בר תוקף, בו מופיע בבירור מספר הרישיון.
  4. על המציע להיות בעל ניסיון במתן שירותי ניקיון כמפורט להלן (במצטבר):
   א. המציע סיפק שירותי ניקיון לכל הפחות מאז חודש פברואר 2019;
   ב. המציע סיפק במשך השנים 2019 עד 2022 שירותי ניקיון לפחות לשלושה לקוחות מירושלים.
   המציע ימלא פרטים המעידים על עמידתו בתנאי סף זה על גבי נספח ד' למסמכי המכרז.
  5. לרשות המציע סניף פעיל אחד לפחות בירושלים, בו יש לפחות 10 עובדי ניקיון כשירים ופעילים או לחילופין מס' סניפים בירושלים שיחד עובדים בהם לפחות 10 עובדי ניקיון, במועד הגשתו.
   המציע יצהיר על כך על גבי התצהיר בנוסח המצ"ב כנספח ד' למסמכי המכרז.
   יצויין כי הדרישה של העסקת 10 עובדי ניקיון בירושלים עולה על הקריטריונים הקבועים בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב – 1992 , אך הכמות הנ"ל נקבע בשל הצורך בזמינות של כוח אדם בשירותים אלו.
  6. על המציע לקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976, חוק העסקת עובדים בידי קבלני כוח אדם, בנוגע לתשלומים לעובדים, העסקת עובדים, והעסקת עובדים זרים כדין.
   להוכחת עמידה בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, (התשל"ו – 1976) אישור תקף בדבר ניהול ספרים כדין ואישור ניכוי מס (וכן תצהיר בנוסח המצ"ב כנספח ה' למסמכי המכרז.
  7. הצהרת המציע על כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדי ו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק והפרשות סוציאליות כדין, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ו' למסמכי המכרז.
  8. המציע צירף להצעתו נוסח חתום בידי מורשה החתימה ובו התחייבות לתשלום זכויות סוציאליות לעובד יו בהתאם לנוסח המצורף כנספח ז' למסמכי המכרז.
  9. המציע צירף להצעתו אישור רו"ח על תשלומים לעובדים, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ח' למסמכי המכרז.
  10. על המציע לצרף אישור רו"ח על מחזור כספי בסך של 150,000 ₪ לשנה לפחות, בכל אחת מהשנים, 2020 , 2021 ו - 2022 בנוסח המצ"ב כנספח ט' למסמכי המכרז.
  11. על המציע לצרף דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2021 2020.
  12. תנאים לדחיית הצעה בשל יחס המציע לעובדים-
   1. ככלל, בהתאם לתקנה 6 א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993, ועדת המכרזים תדחה הצעה המקיימת אחד מהתנאים בסעיפים 10.12 (א)(1) ו/או 10.12 (א)()2)) המפורטים להלן, אולם הוועדה רשאית להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו בפרוטוקול שלא לדחות הצעה במכרז. זאת, אף אם התקיים לגביה אחד התנאים בהתחשב בין היתר בהתנהלותו של המציע בדרך כלל בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף הפעילות של המציע שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל:
    1. במקרים שבהם הורשע המציע או מי מבעלי הזיקה אליו ב- 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז בעבֵרה פלילית אחת לפחות הנוגעת לדיני העבודה.
    2. מקרים שבהם נקנס המציע או מי מבעלי הזיקה אליו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ביותר משני קנסות בגין עבֵרות על דיני העבודה במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מספר קנסות בגין אותה עבֵרה ייספרו כקנסות שונים.
   2. במקרה שלהלן לוועדת המכרזים לא יהיה שיקול דעת כאמור לעיל והוועדה תפסול את ההצעה על סף:
    1. המציע, וכן "בעל שליטה" )לעניין זה, שליטה כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ( ו"בעל זיקה" במציע ]כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו – 1976 [ )להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(, ככל שישנם,הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, השתמ"ז- 1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א- 1981 , ובמועד הגשת הצעת המציע חלפו פחות משלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה.
  13. המציע או גורם מורשה מטעמו השתתף בסיור מציעים הנערך מטעם המזמין כמפורט בסעיף 4 להלן, מתחילת הסיור ועד סופו. המציע יצרף להצעתו פרוטוקול סיור מציעים, ככל שחולק בידי המזמין, חתום על ידי מורשי החתימה אצלו.
  14. על המציע יהיה לצרף להצעתו את אישורו על פרוטוקול שאלות ההבהרה, ככל שהופץ בידי המזמין, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה אצלו. הפרוטוקול יתפרסם באתר המכרז, בלשונית "מכרזים", ובאחריות המציע להתעדכן בעדכונים ו/או בפרסומים שבאתר.
 4. מועד סיור מציעים: (נוכחות בסיור מתחילתו ועד סופו מהווה תנאי סף) יתקיים ביום שני, 01/05/2023 בשעה 11:00 בנקודת המפגש: עמדת הכניסה באתר המרכז ברח' זלמן שרגאי 5, ירושלים.
  יש להירשם לסיור מראש בדוא"ל: purchase@g-h.org.il.
  1. מועד אחרון לשליחת בקשות להבהרה: שאלות בנוגע לפניה זו ניתן להפנות בכתב אל: יעל זולוטרבסקי, באמצעות דוא"ל: purchase@g-h.org.il עד לתאריך 08/05/2023 בשעה 14:00. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.
  2. המקום להגשת הצעות: במעטפה שעליה יירשם "מכרז פומבי מס' 04/2023 למתן שירותי שירותי ניקיון" בלבד, ללא ציון סימני זיהוי של המציע. את המעטפה יש לשלשל בפועל לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי ההנהלה, שבמתחם המזמין ברח' זלמן שרגאי 5, ירושלים, כשהיא סגורה וחתומה, בימים א' ה' בין השעות 09:00 ל- 14:00.
  3. המועד אחרון להגשת הצעות: עד לתאריך 17/05/2023, בשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.
  4. עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המרכז שכתובתו: http://www.g-h.org.il,
  5. הודעות מטעם המרכז בקשר למכרז זה ו/או שינויים בהוראות המכרז ככל שיהיו, יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל.

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת המכרז
לחצו כאן להורדת קובץ תשובות לשאלות הבהרה