מכרז פומבי: לאספקת והתקנת מערכות ביטחון ותקשורת

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, תאגיד מכח חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"ז-2017 ("המרכז")

הודעה על דחיית מועד הגשת מכרז אספקה והתקנה של מערכות ביטחון ותקשורת:

עקב ביקור הנשיא בידן בירושלים וחסימות כבישים באזור גבעת התחמושת, אנו נאלצים לדחות את הגשת הצעות המכרז לאספקה והתקנה מערכות ביטחון ותקשורת ליום א' 17/07/22 עד השעה 12:00 בצהריים.

*המעוניין והיכול, אפשרי להעביר מעטפה גם ביום ה' 14/07/22

מודיע בזאת על עריכת מכרז פומבי 4/2022 לאספקת והתקנת מערכות ביטחון ותקשורת

 1. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת והתקנת מערכות ביטחון התקנת ציוד תקשורת פסיבית ואקטיבית (התקנה והפעלה בלבד, הציוד סופק ע"י אחרים), הקמת תשתיות תקשורת (חפירות, קנים, חיווטים, עמודים ייעודיים וכו') ומתן שירות ואחריות, כמפורט במפרט השירותים והמפרטים הטכניים המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז (להלן: "הציוד" או "השירותים", לפי העניין).
 2. תנאי סף להגשת הצעות:
  רשאי להשתתף במכרז מציע העונה בעצמו, במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף המפורטים להלן, הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף תיפסל:
  1. מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין.
   אם המציע עוסק מורשה, צירוף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעה זו.
   מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' מציעים וכי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של מציע/תאגיד אחר.
  2. המציע מקיים הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו – 1976.
  3. המציע השלים במהלך השנים 2019 עד 2021 לפחות 3 פרויקטים במסגרתם סיפק והתקין מערכות ביטחון בסך של לפחות 250,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) לכל פרויקט.
  4. למציע מחזור כספי שנתי שלא יפחת מ- 1,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2019, 2020 ו- 2021.
  5. המציע או גורם מורשה מטעמו השתתף בסיור מציעים הנערך מטעם המזמין כמפורט בסעיף 7 להלן.
 3. ניהול הליך תחרותי נוסף: ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל הליך תחרותי נוסף עם כל מציע שהצעתו עומדת בכל דרישות מכרז זה, בהתאם לאמור בהזמנה למכרז ובהתאם להוראות חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 ותקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.
 4. המקום להגשת הצעות: את הצעת המציע יש להכניס למעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז לקבלת הצעות לביצוע עבודות חפירה גילוי ושחזור התעלה המזרחית" ולשלשל המעטפה לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד המנהלה שבקומה השניה שברחוב זלמן שרגאי 5, ירושלים, כשהיא סגורה וחתומה.
 5. המועד אחרון להגשת הצעות: יום 14.07.2022 עד השעה 12:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.

המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת

לחצו כאן להורדת המכרז

לחצו כאן להורדת נספח השירותים והמפרטים הטכניים

לחצו כאן להורדת כתב כמויות עבור פרויקט טמ"ס גבעת התחמושת

לחצו כאן שאלות הבהרה